Vraag over GECORO als adviesraad

23 September 2018

Vraag over GECORO als adviesraad

Op de facebookgroep Gemeenteraadsverkiezingen Boutersem 2018 werd aan Groen de volgende vraag gesteld: "In jullie programma klagen jullie over het feit dat de GECORO maar 3 keer vergaderde tijdens de volledige huidige legislatuur. Wat is voor jullie de correcte frequentie voor deze adviesraad ? Welke gebeurtenissen of beslissingen moeten hier behandeld worden volgens jullie ? Welke criteria gaan jullie hanteren om leden aan te duiden ?"

Hierbij het antwoord van Groen door Tom Van Vlierberghe, huidig gemeenteraadslid voor Groen:

Beste lezer,

Bedankt voor jullie vraag. We zijn alvast verheugd dat participatie en communicatie met het beleid hoog op de agenda wordt gezet door de inwoners van Boutersem. Tijdens de huisbezoeken die we in april aflegden, ter voorbereiding van ons programma, kwam dit inderdaad verschillende keren terug. We maakten er dan ook een speerpunt van in ons programma. Op die manier willen we het echt anders de komende jaren.

Het voorbeeld dat we geven van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) kadert in 2 van onze 5 speerpunten die we deze verkiezingen naar voor schuiven: “Een communicatiebeleid in het participerende Boutersem” en “Woonbeleid in het betaalbare Boutersem”.

Er is bij bepaalde politieke families nog steeds de hardnekkige gedachte dat ze verkozen zijn en daarom 6 jaar lang hun ‘goesting’ kunnen doen. Daar willen we absoluut vanaf. We willen zoveel mogelijk garanties dat de burger 6 jaar lang kan participeren en mee het beleid bepalen, en dit niet alleen gedurende 3 weken voor de verkiezingen. Om een nabije, transparante gemeente concreet te realiseren hebben we 5 voorstellen (terug te vinden in ons programma) om hier toe te komen:

 • inspraak en ruimte voor inwoners
 • een open en verwelkomend gemeentehuis
 • versterken van de adviesraden
 • de gemeenteraad als hart van de lokale democratie
 • inzetten op verschillende communicatiekanalen

Als we kijken hoe dit allemaal de afgelopen 6 jaar gebeurde, willen we dit absoluut anders zien de komende legislatuur. We wezen hier verschillende keren tijdens de gemeenteraad op en hopen de komende 6 jaar dit vanuit het bestuur te kunnen doen. Vandaar dus het voorbeeld over de GECORO. We gaan hier niet uitweiden over de wettelijke bepalingen, die kan iedereen hier nalezen

Hoewel de laatste 6 jaar veel aan ruimtelijke ordening afgebouwd, is de GECORO in deze periode slechts 3 keer samengekomen: één keer in 2014, één keer in 2015 en een 3e keer op eigen verzoek in juni 2018. Een verslag hiervan is nog niet beschikbaar maar we waren wel aanwezig. Gelijk welke adviesraad (jeugd-, sport-, ouderenadviesraad,…) zou een middel moeten zijn om een meer gedragen beleid te krijgen, beleid af te toetsen bij inwoners en tegelijkertijd een plaats waar inwoners hun initiatieven mee tot beleid kunnen omzetten.

De GECORO is ook op die manier samengesteld: een aantal deskundige-inwoners uit de gemeente (architecten, ingenieurs, juristen,…) en afgevaardigden uit bv. natuurorganisaties, landbouw, jeugdraad,… . De GECORO is ook gedepolitiseerd: afgevaardigden per politieke fractie worden uitgenodigd en kunnen de debatten volgen maar niet aanwezig zijn bij de uiteindelijke conclusie en stemming. Dit moet politieke beïnvloeding van het advies vermijden. Het advies komt uiteindelijk op de tafel van het schepencollege terecht. Die moeten motiveren waarom een advies al dan niet wordt gevolgd. Dit is allemaal door Vlaanderen vastgelegd en wil Groen ook zo behouden indien de wetgeving dit toelaat.

We willen deze commissie dus terug echt zijn werk laten doen en vooral de motor laten zijn van een ruimtelijk beleid op lange termijn. Naast het adviserend werk kunnen zij ook samen met het bestuur in dialoog gaan met de inwoners om keuzes te maken voor de toekomst:

 • Wat zijn inspirerende voorbeelden?
 • Waar willen we meer groenaanplantingen in de wijken?
 • Hoe gaan we om met de snelle bebouwing van ons dorp?
 • Waar willen we ingrijpen?
 • Is onze visie van tien jaar geleden nog wel aangepast aan de snel veranderende maatschappij?
 • Hoe gaan we omgaan met de betonstop

Vragen genoeg denken we om eens samen te zitten. De GECORO zou samen met het bestuur hierover ook dialoogavonden of inspiratieavonden kunnen organiseren.

Dit is zes jaar lang een gemiste kans en dat willen we dus absoluut anders. Waarom stellen we dit nu zo krachtig? Omdat er dringend een mentaliteitswijziging mag optreden bij politici die al jaren aan de macht zijn. Deze houding heeft immers verstrekkende gevolgen voor de inwoners van Boutersem.

Valkenberg 2

We staven het met nog een voorbeeld: Valkenberg 2 is zo’n dossier dat ooit binnen een GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) was en uiteindelijk door Vlaanderen vernietigd is. De afgelopen jaren ging het gemeentebestuur aan de slag met 2 projectontwikkelaars om Valkenberg 2 te realiseren. Allerlei hinderpalen werden weggewerkt, een ontwerp gemaakt, OCMW-grond verkocht aan de ontwikkelaars, afspraken gemaakt over assistentiewoningen en sociale woningen, de (voet)wegen herbekeken, afwatering,… . Dit is op geen enkele manier met de GECORO of gemeenteraad besproken want officieel was er nog niets. Zelfs in de notulen van het schepencollege wordt hiervan geen melding gemaakt. De projectontwikkelaars organiseerden zelf twee bewonersvergaderingen voor de omliggende inwoners. Terecht. Echter de grotere vragen die heel de gemeente aanbelangen, kwamen hier niet aan bod:

 • Willen we nog woonuitbreidingsgebied aansnijden anno 2018?
 • Willen we als gemeente een project met +/- 150 woningen (appartementen, sociale- en assistentiewoningen) aansnijden?
 • Willen we als gemeente onze eigen grond verkopen om dure assistentiewoningen te realiseren in beheer van projectontwikkelaars?
 • Is de komst van een nieuwe supermarkt binnen Valkenberg 2 een goed idee of steunen we volop onze lokale handelaars?
 • Hoe realiseren we betaalbare woningen binnen dit project (en dan gaat het niet alleen over sociale woningen) en hoe moeten die woningen er uitzien?
 • Hoe moet een nieuwe wijk er uitzien en welke functies zien we daarin nog graag buiten wonen?
 • Wat zijn de gevolgen voor de inwoners uit Boutersem als er +/- 150 woningen bijkomen (capaciteit scholen, verkeersveiligheid,…)?

Dit zijn veel vragen waar zowel inwoners als verschillende adviesraden (GECORO, adviesraad lokale middenstand, milieuadviesraad,…) wellicht graag een antwoord op hadden gegeven. Dit is absoluut nodig vooral in de voorontwerpfase. We vermoeden dat de bouwaanvraag voor Valkenberg 2 al is ingediend bij de gemeente maar nog niet ontvankelijk wordt verklaard zodat het verplicht openbaar onderzoek pas na de verkiezingen zal gebeuren. De ontwikkelaars hadden alvast de intentie om in juli in te dienen. Een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen kan maken, ook de GECORO. Helaas ligt in deze fase eigenlijk alles al vast en zullen alleen kleine wijzigingen meer gebeuren. Een lang voorbeeld om te duiden dat gebrek aan inspraak van (deskundige) inwoners die zich engageren in een adviesraad verstrekkende gevolgen kan hebben.

Kort samengevat:

 • Groen wil de GECORO behouden in zijn huidige vorm maar deze commissie wél regelmatig laten samenkomen.
 • We zien de GECORO als motor van een ruimtelijk beleid waarbij beleidsmensen, deskundigen en inwoners elkaar ontmoeten en het beleid advies geven over voorgelegde projecten maar waar ook nagedacht wordt over een langetermijnvisie en hoe we die in de praktijk omzetten.
 • De GECORO kan ook een ruimere bevolking betrekken door dialoogavonden te organiseren rond bepaalde thema’s (inbreiding, hoogbouw, milieuvriendelijke wijken,…).
 • We zien élke adviesraad als een forum om (toekomstige) beleidsbeslissingen af te toetsen aan ervaringsdeskundigen (elke inwoner is op een bepaald gebied wel ergens ervaringsdeskundige in.
 • Adviesraden zijn één van de manieren om participatie en dialoog te organiseren met geïnteresseerde inwoners.  Er moet ook ingezet worden op andere methodieken om inwoners te betrekken of een beleid te adviseren.

We vroegen op de gemeenteraad van januari 2018 om in te tekenen op de Vlaamse Bouwmeesterscan. Een week later besliste het gemeentebestuur om mee te doen. In 2019 zal de Vlaamse bouwmeester en zijn ploeg een doorlichting maken van Boutersem wat betreft ruimtelijke ordening. Laat ons van dat moment gebruik maken om samen in dialoog met alle geïnteresseerde inwoners, beleidsmensen en de GECORO een ruimtelijk beleid voor de toekomst uit te schrijven voor Boutersem. Wij zijn er alvast klaar voor.

Tom Van Vlierberghe namens Groen Boutersem

Gemeenteraadslid en lijstduwer