Voorstel - Aanpassing forfaitaire afvaltaks

28 April 2016

Voorstel - Aanpassing forfaitaire afvaltaks

Tussenkomsten van Tom Van Vlierberghe in verband met de forfaitaire afvaltaks die ingevoerd werd en sociale correcties.

Gemeenteraad februari 2014

De tarieven voor afvalophaling en het containerpark zijn al gestegen in december. Daarnaast is ook de gemeentebelasting in 2013 verhoogd. Er zijn dus al algemene inkomsten bijgekomen voor de financiering. Indien deze taks geheven wordt, is het voor ons essentieel dat het gemeentebestuur deze extra inkomsten ook gebruikt voor preventie en afvalreducering. Ik heb deze vraag in december al gesteld en toen bleek dat hiervoor geen budget is. Ik stel de vraag vandaag opnieuw: Wat zijn de acties i.v.m. afvalpreventie en afvalreductie vanuit het gemeentebestuur?

Wat zijn de acties i.v.m. afvalpreventie en afvalreductie vanuit het gemeentebestuur?


Groen is voorstander van het “de vervuiler betaalt”-principe. Hier moeten we nu vaststellen dat u een nieuw principe invoert: namelijk “de gebruiker betaalt”. Ik citeer uit de ontwerpuitreksels: “Overwegende dat de kosten van inzameling, verwerking, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing, en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen binnen normen vastgelegd door Vlarema op variabele wijze kunnen getarifeerd worden volgens het principe “de
gebruiker betaat”. Wat is nu uiteindelijk de visie van dit gemeentebestuur?


Het is in ieder geval wel goed dat er aandacht is voor een sociale correctie. Alleen de uitwerking is zeer problematisch. “Op voorstel van het OCMW wordt een sociale correctie toegekend ten belope van 30 euro voor wie het financieel moeilijk heeft. “ Meer wordt hierover niet gezegd. Wie gaat bepalen dat iemand het financieel moeilijk heeft? Op basis waarvan? Als het OCMW dit gaat regelen is dit een enorme drempel. Gaat het OCMW een heel sociaal onderzoek doen om dit te bepalen? Wat dan met administratieve rompslomp,…de werklast, Duidelijke categorieën zijn nodig (bijvoorbeeld Omnio-statuut,…) of beter nog op basis van inkomen zoals blijkt uit een HIVA-studie. Indien dit niet gebeurt, oogt het mooi maar zullen de mensen voor wie het bedoeld is er niet van gebruik maken. We vragen dan ook deze tekst aan te passen en duidelijk de procedure te omschrijven alsook de categorieën van mensen die hiervoor in aanmerking komen. De mogelijkheid kan dan ook nog open gelaten worden om een uitzondering toe te laten via het OCMW.

Gemeenteraad april 2016

Bij de invoering van deze belasting had Groen Boutersem al heel wat bedenkingen. In de eerste plaats moet de nadruk liggen op het “de vervuiler betaalt”- principe. Deze forfaitaire taks houdt hiermee geen rekening. Ongeacht de hoeveelheid aangeboden afval moet deze taks betaald worden. Dit ontmoedigt mensen die hun afval willen beperken. Daarnaast hadden we vragen bij de sociale correctie. We vroegen toen om een toekenning op basis van inkomen. Dit kan eenvoudig zonder al teveel administratieve rompslomp voor burgers en gemeente via een attest van verhoogde tegemoetkoming (het vroegere omnio-statuut of wigw-statuut).

De automatische toekenning voor alleenstaanden is een stap in de goede richting maar sluit nog heel wat mensen met een beperkt inkomen uit. Een sociale correctie op basis van inkomen lijkt ons de enige rechtvaardige maatregel.